Τα Fake-news κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID
Feedback form   |    Demo    |       Play audio    |    Download content: / /


Τα Fake News θέτουν τις ζωή σε κίνδυνο

Τα Fake News θέτουν τις ζωή σε κίνδυνοClick to read  
 Objectives/goals:

Κατ? τη δι?ρκεια της παγκ?σμιας επιδημ?ας του COVID-19, τα fake news που σχετ?ζονται με ιο?ς εξαπλ?θηκαν τ?σο γρ?γορα ?σο η ?δια η πανδημ?α. Οι φ?μες σχετικ? με τον COVID-19 ε?ναι απ?στευτα επικ?νδυνες επειδ?, ?πως αν?φεραν ορισμ?νοι, «[…] περιλαμβ?νουν πληροφορ?ες που φα?νεται να προ?ρχονται απ? ?γκυρες πηγ?ς και απ? επαγγελματ?ες του ιατρικο? τομ?α, αλλ? αποδεικν?ονται εσφαλμ?νες και σε ορισμ?νες περιπτ?σεις επικ?νδυνες».


 Socrative test

Test yourself and take our testPlease use the following ROOM NAME to access test: CLICKCLEVERSECURITY


 Glossary

If you are in doubt with terms used in this course have a look at our Related training material