CASE STUDY
?? Fake News ?????? ?? ??? ?? ???????
 Contents:

Για παρ?δειγμα, στο Ιρ?ν, περισσ?τεροι απ? 700 ?νθρωποι ?χασαν τη ζω? τους καταναλ?νοντας αλκ?ολ και τοξικ?ς ουσ?ες, πιστε?οντας λανθασμ?να ?τι η υψηλ? ποσ?τητα μεθαν?λης στο α?μα θα μπορο?σε να προστατε?σει τον οργανισμ? απ? τον ι?. Σε μια πολ? γνωστ? σοβαρ? περ?πτωση παραπληροφ?ρησης, η δημ?σια οργ? που προ?λθε απ? την επιστημονικ? κοιν?τητα καταδ?κασε τα λ?για του προ?δρου των ΗΠΑ, υποδηλ?νοντας τυχα?α την ?νεση χλωρ?νης ως θεραπε?α κατ? του COVID-19.

Το ?διο το Κ?ντρο για την Ασφ?λεια Υγε?ας Johns Hopkins (Johns Hopkins Center for Health Security)- που αποτελε? μια απ? τις πιο αξι?πιστες πηγ?ς δεδομ?νων που σχετ?ζονται με την παγκ?σμια επιδημ?α COVID-19, καθ?ς και ?να απ? τα κορυφα?α επιστημονικ? κ?ντρα που ηγο?νται στον αγ?να κατ? του COVID-19 - ?κανε μια δημ?σια ανακο?νωση προειδοποι?ντας για τις ανακριβε?ς εκθ?σεις και συστ?σεις που δημοσιε?ονται για λογαριασμ? του, αλλ? χωρ?ς να δημοσιε?ονται απ? το ?διο το προσωπικ? του.

Το Twitter ?χει επ?σης ?να μεγ?λο μερ?διο του ευθ?νης για τα fake news. Σ?μφωνα με το Bot Sentinel, το μεγαλ?τερο παγκ?σμιο σ?νολο δραστηριοτ?των BOT στο διαδ?κτυο, μ?νο στις 26 Μαρτ?ου, στο χρονικ? δι?στημα των 24 ωρ?ν, η BOT ?ταν υπε?θυνη για 1.627 παραπλανητικ? tweets που σχετ?ζονται με τον ι?. Για παρ?δειγμα, ρ?ξτε μια ματι? στο ακ?λουθο ν?μα *: * Πηγ?: ScienceAlert.com.

 

Η φρ?ση που διαβ?ζετε παραπ?νω ?χει δημοσιευτε? απ? επ?σημες αρχ?ς δημ?σιας υγε?ας. Μετ? απ? λ?γη ?ρα, ορ?στε μερικ?ς απαντ?σεις:

 

 

GR

Sharon
«Επομ?νως, π?ς θα ξ?ρουμε ε?ν ?χουμε ?ρθει σε επαφ? με επιβεβαιωμ?νο κρο?σμα ε?ν δεν ?χουμε πληροφορ?ες σχετικ? με το ποιοι ε?ναι και σε ποια μ?ρη ?χουν βρεθε?; »

Sara
«Υπ?ρχουν υποψ?ες ?τι η μητ?ρα μου ?χει τον κορονο??…. Ε?παν ?τι δεν ε?ναι αναγκα?ο να κ?νει το τεστ ?ταν υποφ?ρει απ? κ?ποιο πρ?βλημα υγε?ας. Τι ψ?μα! Εξαπλ?θηκε σε ?λη την κοιν?τητα τ?ρα! Δεν ?χει π?ρει ποτ? κ?ποια πτ?ση ο?τε ?χει ?ρθει ποτ? σε επαφ? με κ?ποιον που ζει σε hot spot στην χ?ρα.»

 

 

 

 

 

 

Τα σχ?λια της Sara και της Sharon ε?ναι αρκετ? ενοχλητικ? για ?ναν απλ? λ?γο: ?χουν τη νομιμ?τητα και την αξιοπιστ?α των εμπειρογνωμ?νων που αφι?ρωσαν τη ζω? τους για τη διαφ?λαξη της υγε?ας και της ευημερ?ας των πολιτ?ν.

Αυτ? που ε?ναι ακ?μα πιο ανατριχιαστικ? ε?ναι ?τι καμ?α απ? τις Sara, Sharon ? μητ?ρα της Sara δεν υπ?ρχει στην πραγματικ?τητα: αυτ? που μ?λις ε?δατε απεικον?ζει τ?λεια μια τυπικ? παρ?μβαση BOT, με στ?χο να δημιουργ?σει στον ανυποψ?αστο αναγν?στη μια α?σθηση απ?λειας και σ?γχυσης.

Π?ς μπορο?με να ε?μαστε τ?σο σ?γουροι ?τι η Sara και η Sharon δεν ε?ναι πραγματικ? πρ?σωπα, αλλ? μ?νο εικονικ?; Μετ? απ? λ?γη εξ?σκηση, τα BOT ε?ναι πολ? ε?κολο να εντοπιστο?ν:

   • Καν?νας follower
   • Καμ?α εικ?να προφ?λ
   • Πρ?σφατη εγγραφ? στην πλατφ?ρμα
   • Σπ?νιες και γενικευμ?νες κιν?σεις
   • Συγκεκριμ?νη κοινωνικ? παρουσ?α σε θ?ματα που αφορο?ν επε?γοντες καταστ?σεις και συνομωσ?ες
   • Πολ? σπ?νια δραστηρι?τητα και σχ?λια σε ομ?δες και δ?κτυα

 

 

Κ?ποια στιγμ?, η κατ?σταση ?ταν τ?σο σοβαρ? που η Google, το Facebook, το LinkedIn, η Microsoft, το Reddit, το Twitter και το YouTube αποφ?σισαν να δεσμευτο?ν για κοιν? δρ?ση κατ? της εξ?πλωσης της παραπληροφ?ρησης COVID-19.

?τσι, ?λες αυτ?ς οι πλατφ?ρμες θα εγγυηθο?ν στους χρ?στες τους μ?νο τις πιο αξι?πιστες και επιστημονικ? ακριβε?ς πληροφορ?ες, οδηγ?ντας στην παροχ? ενημερωμ?νων και σε σ?γχρονων με τις παγκ?σμιες εξελ?ξεις δεδομ?νων.

 

GR

Κοιν? δ?λωση απ? το Facebook, τη Google, το LinkedIn, τη Microsoft, το Reddit, το Twitter και το YouTube:

Εργαζ?μαστε ?λοι μαζ? ανταποκριν?μενοι στις απαιτ?σεις της πανδημ?ας του COVID-19. Παρ?χουμε βο?θεια σε εκατομ?ρια ανθρ?πους να παραμε?νουν συνδεδεμ?νοι και απ? κοινο? προσπαθο?με να καταπολεμ?σουμε την παραπληροφ?ρηση σχετικ? με τον ι?, ελ?γχοντας το περιεχ?μενο που δημοσιε?εται στις πλατφ?ρμες μας και κοινοποι?ντας σημαντικ?ς ενημερ?σεις υπ? τις κατευθυντ?ριες οδηγ?ες των κυβερν?σεων σε ?λο τον κ?σμο.

Καλο?με και ?λλες εταιρ?ες να συμμετ?χουν στην προσπ?θει? μας να διαφυλ?ξουμε τις κοινων?ες μας ?στε να παραμε?νουν υγιε?ς και ασφαλε?ς.

 

Η UNESCO θε?ρησε πολ? σημαντικ? τον κοινωνικ? αντ?κτυπο της πανδημ?ας:

Η UNESCO εργ?ζεται επ?σης για να βοηθ?σει τους ανθρ?πους να γ?νουν πιο επικριτικο? για τα γεγον?τα που τους παρουσι?ζονται στο διαδ?κτυο και σε ?λλα μ?σα, ?τσι ?στε να ε?ναι λιγ?τερο πιθαν? να πιστ?ψουν και να διαδ?σουν fake news. Το πρακτορε?ο χρησιμοποιε? τα hashtags #ThinkBeforeSharing, #ThinkBeforeClicking και #ShareKnowledge και προωθε? την ?ποψη ?τι τα δικαι?ματα στην ελευθερ?α της ?κφρασης και την πρ?σβαση σε πληροφορ?ες ε?ναι οι καλ?τερες λ?σεις για τους κινδ?νους παραπληροφ?ρησης». Πηγ?: During this coronavirus pandemic, ‘fake news’ is putting lives at risk.

Παρ?μοιες δρ?σεις ανελαβε και ο Παγκ?σμιος Οργανισμ?ς Υγε?ας. ?σως παρατηρ?σετε ?τι, η μηχαν? Google θα σας κατευθ?νει π?ντα στον επ?σημο ιστ?τοπο του ΠΟΥ για οποιαδ?ποτε αναζ?τηση σχετικ? με το COVID-19. Αυτ? συν?βη μ?λις πρ?σφατα, ?ταν εκπρ?σωπος της Google και στ?λεχος του ΠΟΥ κ?θονταν μαζ? για να συζητ?σουν για αποτελεσματικ?ς λ?σεις για τον περιορισμ? της «κοινωνικ?ς πανδημ?ας» και διαβεβαι?νουν για τους χρ?στες του Ιστο? το ασφαλ?στερο ψηφιακ? περιβ?λλον. Η εν?τητα Mythbusters στον Ιστ?τοπο του ΠΟΥ παραθ?τει 28 συνηθισμ?νους τρ?πους παραπληροφορησης για τον COVID-19. Κ?θε ?να απ? αυτ? ε?ναι επιστημονικ? ελεγμ?νο και «χτυπημ?νο» με συνοδευτικ? κε?μενο: ε?ν ?χετε οποιαδ?ποτε ανησυχ?α για αυτ? που ε?δατε στο διαδ?κτυο, σκεφτε?τε να επισκεφθε?τε τον ιστ?τοπο και να μοιραστε?τε το περιεχ?μενο με τους γνωστο?ς σας.


 Objectives/goals:

Για παράδειγμα, στο Ιράν, περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους καταναλώνοντας αλκόολ και τοξικές ουσίες, πιστεύοντας λανθασμένα ότι η υψηλή ποσότητα μεθανόλης στο αίμα θα μπορούσε να προστατεύσει τον οργανισμό από τον ιό.Σε μια πολύ γνωστή σοβαρή περίπτωση παραπληροφόρησης, η δημόσια οργή που προήλθε από την επιστημονική κοινότητα καταδίκασε τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ, υποδηλώνοντας τυχαία την ένεση χλωρίνης ως θεραπεία κατά του COVID-19. Socrative test

Test yourself and take our testPlease use the following ROOM NAME to access test: CLICKCLEVERSECURITY


 Glossary

If you are in doubt with terms used in this course have a look at our Related training material